^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Programy

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE

CEL NADRZĘDNY :
" Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem , w którym dziecko wzrasta,
" Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych,
" Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
" Kształtowanie podstawowych norm moralnych np.: tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
" Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata,
" Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU :
DZIECKO :
1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami.
2. Szanuje cudze zdanie i wolność innych.
3. Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych ,używa zwrotów grzecznościowych.
5. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
6. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych. 7. Zna swoje prawa i obowiązki.
8. Potrafi nazwać ,wyrażać i kontrolować swoje emocje.
9. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
10. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
11. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
12. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

WYCHOWANIE "NOWY SŁOWNIK PEDAGOGICZNY" WINCENTY OKOŃ
" Świadomie organizowana działalność społeczna , oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo -instrumentalną, związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę emocjonalno - motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia.
Proces wychowania uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Wiąże się przede wszystkim ze zrozumieniem przez jednostkę określonych norm społeczno - moralnych oraz nadaniem tym normom znaczenia osobistego.
Proces i wyniki wychowania kształtują się pod wpływem :
1. świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji (m.in. rodziców, nauczycieli, przedszkola, szkoły, organizacji społecznych, kulturalnych i religijnych);
2. systemu wychowania równoległego, a zwłaszcza odpowiednio zorganizowanej działalności środków masowego oddziaływania;
3. wysiłków jednostki nad kształtowaniem własnej osobowości.
Ze względu na ogromne znaczenie aktywności własnej wychowanka należałoby całość wychowania pojmować jako wychowanie przez działalność umysłową, społeczną, wytwórczą (pracę), artystyczną i zdrowotną."

 

ZADANIA GŁÓWNE, NORMY POSTĘPOWANIA,CELE,FORMY REALIZACJI

1. BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
" Zgodnie bawi się z kolegami.
" Szanuje cudzą własność - dzieli się z innymi tym co ma.
" Nie wyrządza krzywdy innym.
" Nie robi drugiemu co jemu nie miłe (nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia).
" Pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. -zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
-interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie podczas zajęć plastyczno- technicznych i innych
-rozumienie, ze inni maja takie same potrzeby i prawa jak ja - Rozmowa na temat praw dziecka.
-uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania konfliktu -używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki
-słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom
-dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania
-sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, wykonywanie dla nich upominków
-wspólne świętowanie urodzin każdego dziecka - składanie życzeń
-opiekowanie się nowymi kolegami, oraz tymi którzy tej pomocy potrzebują
-rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania oraz ich ofiarami
-czytanie dzieciom utworów literackich dostarczających wzorców właściwego zachowania w stosunku do innych

2.KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
" Unika krzyku i kłótliwości,
" Przestrzega zawartych umów reguł,
" Ocenia zachowanie, a nie osoby,
" Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany,
" Korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
" Wystrzega się kłamstwa,
" Odróżnia dobro od zła,
" Mówi o swoich uczuciach...
-ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich -dostarczenie dzieciom wzorców właściwych zachowań w przedszkolu
-zgodnego zachowania się podczas zabaw
-korzystanie ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów podczas zabaw na placu i w przedszkolu
-porozumiewania się umiarkowanym głosem podczas rozmów, zajęć, zabaw..
-ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów
-reagowanie na umówione sygnały -podczas zabaw, zabaw ruchowych, pobytu na terenie
-zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np.: gryzmolenia po kartce, zgniatanie lub darcie papieru)
-poznawanie wzorców właściwego zachowania na podstawie literatury, historyjek obrazkowych, przykładów z życia
-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
-udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich
-podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań - słuchanie i rozmowy na temat bajek, wierszy, opowiadań
-układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania
-rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
-systematyczne prowadzenie rozmów wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych
-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

3. BĄDŹ KULTURALNY
" Używa form grzecznościowych :
" Proszę, dziękuję, przepraszam
" Nie mówi z pełnymi ustami
" Pamięta o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań " Dba o porządek wokół siebie
" Słucha kiedy inni mówią , mów kiedy inni słuchają
-samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu np.: dyżurnych lub innych
-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny- spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają , opiekowanie się słabszymi
-uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
-dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się
-utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych -wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki itp.,
-poszanowanie własności wytworów pracy kolegów - zajęcia i zabawy w przedszkolu
-uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa z okazji uroczystości rodzinnych w przedszkolu i w domu rodzinnym
-rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów dobrego zachowania, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
-opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia podczas posiłków w przedszkolu

4. DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
" Nie oddala się od grupy z miejsca zabaw
" Nie próbuje nieznanych produktów i potraw nieznanego pochodzenia
" Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczeniu, złym samopoczuciu)
" Pamięta swój adres zamieszkania
" Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań
" Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi
" Nie zbliża się do niebezpiecznych zwierząt
" Przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych-cykliczne spotkania z policjantem
"Bądź ostrożny na drodze"
"Bezpieczne wakacje"
"Obcy niebezpieczny"
-ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu - rozmowy " Jesteśmy bezpieczni w przedszkolu bo…."
-omówienie postępowania w razie złego samopoczucia , skaleczenia
-zapamiętywanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu
-poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
-spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt.
-rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych - spotkanie z policjantem.
-dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na ulicy(wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne)- Konkurs plastyczny "Jak dbam o swoje bezpieczeństwo".
Zawarte w programie wychowawczym treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego. Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom, wydają się one ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.

WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA
ZASADA: Bądź kulturalny
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Używaj form grzecznościowych: "proszę", "dziękuję", "przepraszam".
2. Stosuj zasadę "Dziewczynka ma pierwszeństwo".
3. Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).
4. Bądź serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych).

WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO
ZASADA: Jesteś bezpieczny
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.
2. Dziel się swoimi wątpliwościami.
3. Okazuj swoje uczucia innym.
4. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych. 5. Powiedz, czego się boisz.
6. Zawsze będziesz wysłuchany.
7. Mów o swoich uczuciach (odczuciach).

WARTOŚĆ: ZDROWIE
ZASADA: Dbaj o swoje zdrowie
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj na świeżym powietrzu).
3. Hartuj swój organizm.
4. Ubieraj się stosownie do pory roku.
5. Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki.
6. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
7. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

WARTOŚĆ: WSPÓŁZYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ (WSPÓLNOCIE)
ZASADA: Kontroluj swoje zachowanie
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały.
2. Zwróć się z problemem do nauczyciela.
3. Nie obrażaj się.
4. Nie bądź agresywny; inaczej: nie bij rówieśników.
5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.
6. Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.

WARTOŚĆ: BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki.
2. Słuchaj, co mówią inni.
3. Nie wyrządzaj krzywdy innym.
4. Pomagaj młodszym, mniej sprawnym.
5. Dziel się z innymi tym, co masz.

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE

GŁÓWNE CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO :
1. Stwarzanie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola.
2. Promocja zdrowego stylu życia.
3. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

CELE I ZADANIA

FORMY REALIZACJI
" Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie.
" Zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem.
" Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza.
" Ubierania się odpowiednio do temperatury.
" Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach
" Wyrabianie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych.
" Uświadamianie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza,
" Stomatologa.
" Wyrabianie nawyku mówienia umiarkowanym głosem- unikanie hałasu.
" Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie.
" Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola.
" Zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu.
" Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy.
" Kształtowanie podstawowych wartości społecznych :
" Szacunek dla drugiego człowieka,
" Szacunek dla życia i zdrowia,
" Szacunek dla rodziny i ojczyzny,
" Szacunek dla przyjaźni, koleżeństwa,
" Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi / z osobami dorosłymi i z rówieśnikami /
" Zapobieganie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce.
" Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym.
" Pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze. " Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu.
" Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zabawy terenowe na świeżym powietrzu.
" Uczenie się ubierania odpowiednio do pogody ( wykorzystanie zabaw dydaktycznych).
" Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji, mycia zębów / 5-6 latki /.
" Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym, stałego kontrolowania jakości zębów - spotkanie z lekarzem, wycieczka do Ośrodka Zdrowia, wycieczka do gabinetu stomatologicznego, wizyta stomatologa w przedszkolu.
" Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin / poprzez spożywanie w przedszkolu podawanych lub własnoręcznie przygotowanych surówek zajęcia gospodarcze w "Kąciku przyrody".
" Udział dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem : "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Biały ząbek".
" Baczna obserwacja wszystkich wychowanków, poznanie warunków życia rodzinnego.
" Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie doraźnej pomocy psychologiczno pedagogicznej.
" Zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw.
" Pouczające i częste rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania oraz z ich ofiarami.
" Częste rozmowy z rodzicami.
" Zasięganie opinii specjalistów
" Prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacje.
" Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności
" Przestrzeganie przez personel i rodziców "Konwencji o prawach dziecka"
- rozpowszechnianie materiałów odnośnie tej tematyki,
- zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców,
" Dawanie przykładu osobistego przez nauczycielki i pozostały personel.
" Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy.
" Spotkania ze specjalistami psychologiem, logopedą.
" Rozmowy z rodzicami.
" Prowadzenie zajęć indywidualnych w ranku i w trzeciej części dnia.
" Zajęcia wyrównawcze.

 

 

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ "ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ" PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE

WSTĘP

Przyroda już od wczesnego dzieciństwa jest najbliższa i najbardziej dostępna dziecku, stanowić więc powinna źródło jego przeżyć i wiedzy.
W dziesiejszych czasach budzi się na nowo poczucie szacunku i miłości do przyrody. Oznacza to postawę szacunku wobec nas samych. Wszelkie kontakty z przyrodą opierają się na obserwacji, która stanowi główne źródło poznania dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko lubi przyglądać się wszystkiemu. Skupia uwagę na tym, co je w danym momencie interesuje. Spostrzeżenia dziecka są powierzchowne. Dlatego ogromną rolę w rozwijaniu spostrzeżeń i obserwacji ma do spełnienia nauczyciel. To on powinien rozbudzać drzemiące w dziecku potrzeby poznawcze, zaciekawienie, zainteresowanie i zwrócić uwagę każdego wychowanka na bogactwo i różnorodność otaczającego świata.
O tym, czy świat przetrwa, zadecyduje wiele czynników. Na większość z nich człowiek wywiera decydujący wpływ. Najważniejszą zmianą, będzie przywrócenie szacunku dla przyrody. Ochrona środowiska przyrodniczego jest wręcz koniecznością. Nawyki ekologiczne należy kształtować już od wczesnego dzieciństwa. Dlatego też wprowadzenie edukacji ekologicznej w szerszym zakresie, powinno mieć miejsce już na poziomie wychowania przedszkolnego. Tak więc edukacja ekologiczna w oddziale przedszkolnym jest świadomie kierowana również w stronę rodziców i rodzeństwa, poprzez wspólne wycieczki, rozmowy, nakłanianie do brania udziału w różnych akcjach jak segregowanie śmieci, dokarmianie zwierząt czy angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości o tematyce ekologicznej.

CELE OGÓLNE

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
- poznanie środowiska przyrodniczego
- rozwijanie wrązliwości dziecka na otaczające go środowisko
- uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
- uświadomienie zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym postępowaniem wobec przyrody
- dostrzeganie wpływu przyrody (pory roku)na życie ludzi i zwierząt
- zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
- poznanie instytucji zajmujących sie ochroną przyrody
- przygotowanie do kontynuowania edukacji ekologicznej na poziomie szkolnym

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

I. Dziecko dostrzega piękno przyrody w swoim regionie, rozwija swoje zainteresowania przyrodniczo-artystyczne.

1. Potrafi wskazać na mapie Polski położenie swojego najbliższego miasta.
2. Zna walory przyrodnicze swojej gminy.
3. Przedstawia różnymi technikami plastycznymi piękno przyrody swojego miasta.
4. Potrafi nazywać rośliny i drzewa w najbliższym otoczeniu.
5. Potrafi nazywać zwierzęta z najbliższego otoczenia.
6. Dba o środowisko naturalne.
II. Dziecko dostrzega pozytywne i negatywne skutki działania człowieka na rzecz środowiska w najbliższym otoczeniu.

1. Przestrzega zasady - nie niszczy przyrody np. nie chodzi po trawnikach, nie męczy zwierząt, nie zrywa roślin, nie hałasuje.
2. Dostrzega skutki niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi:
- zanieczyszczona rzeka, jezioro (ścieki, śmieci)
- zanieczyszczone powietrze(dymiące kominy,jeżdżące samochody)
- zanieczyszczenie gleby (nawozy, kwaśne deszcze, wysypiska śmieci)
3. Rozumie potrzebę ograniczenia ilości śmieci np. poprzez opakowania wielokrotnego użytku (szklane słoiki i butelki)
4. Dostrzega potrzebę segregowania i przetwarzania śmieci - recykling.
5. Umie wykorzystać materiały odpadowe w pracach plastycznych.
6. Bada zanieczyszczenie powietrza przy pomocy filtrów i bibuły.
7. Uczestniczy w akcji "Sprzątanie Świata".
8. Aktywnie uczestniczy w akcji z okazji obchodów "Dnia Ziemi".
9. Rozumie negatywny wpływ hałasu na zdrowie ludzi i zwierząt.
10. Zna sposoby oczyszczania wody - filtry, oczyszczalnie ścieków.
11. Poznaje zamknięty obieg wody w przyrodzie oraz jego znaczenie dla ekosystemu.

III.DZIECKO OBSERWUJĄC PRZYRODĘ WSPÓŁPRACUJE W GRUPIE


1. Prowadzi proste obserwacje i doświadczenia dotyczące wpływu zanieczyszczeń na rośliny i zwierzęta.
2. Potrafi posługiwać się lupą do obserwacji małych eksponatów.
3. Potrafi korzystać pod kierunkiem nauczyciela z atlasów roślin i zwierząt.
4. Wyszukuje informacje na dany temat z różnych źródeł przy pomocy rodziców.
5. Uczy się umiejętnie współpracować w zespole.
6. Rozpoznaje różne rodzaje gleby (piaszczysta, gliniasta, torfowa, czarnoziem).
7. Obserwuje pozytywne i negatywne skutki działania promieni słonecznych.
8. Poznaje nazwy Układu Słonecznego.
9. Wie, jakie jest znaczenie powietrza dla naszego życia:
pozytywne - oddychanie
negatywne - tajfuny, huragany, tornada
tereny zielone - zielone płuca naszej gminy

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

I. Przyrodnicze walory mojej gminy

obserwacja środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu dziecka
wycieczki do Rezerwatów Przyrody
Fotografowanie otaczającej nas przyrody, sksponowaniezdjęć w hallu, kronice przedszkolnej oraz w internecie
wycieczki do ogródków działkowych w celu obserwowania zmieniającej się przyrody w różnych porach roku
organizowanie konkursów plastycznych, słownych na tematy ekologiczno-przyrodnicze
występy artystyczne z okazji obchodów np. Dnia Wiosny, Dnia Ziemi
I. Ekologia w mojej gminie

Poznawanie pozytywnych i negatywnych skutków działania człowieka na rzecz środowiska w najbliższym otoczeniu
filmy edukacyjne
rozmowy
pogadanki
literatura dziecięca i popularnonaukowa, czaspisma np."Świat wiedzy", "Co i jak", "Świat wokół nas", "ABC Przyrody", "Nasza przyroda", "Leśne przygody"
wycieczka do Gminnej Oczyszczalni Ścieków
badania, doświadczenia, eksperymenty - dotyczące badania czystości wody i powietrza
wykorzystywanie materiałów wtórnych w pracach plastycznych
zapoznanie dzieci z pojęciami: recykling, segregacja śmieci, ekologia, ekolog
udział w akcji "Sprzątanie Świata"
obchody "Dnia Ziemi"
wycieczka do lasu - przestrzeganie zasad zachowania się w lesie
opiekowanie sie zwierzętami potrzebującymi pomocy /dokarmianie zwierzyny leśnej, ptaków w okresie zimy, organizowanie zbiórek karmy na rzecz dzikich zwierząt/
obchody "Dnia Ochrony Przyrody" - konkurs recytatorski
pogadanki, zajęcia, spacery mające na celu zachęcenie dzieci do segregowania śmieci w domu /szkło, plastik, papier/
ułożenie z dziećmi "Kodeksu małego Ekologa"

Nie zaśmiecam miejsca, w którym przebywam.
Nie łamię gałęzi.
Nie zrywam roślin.
Nie niszczę niejadalnych grzybów.
Nie palę ogniska w lesie.
Segreguję śmieci.
Dbam o zwierzęta zimą.

Poprzez wspólne działania, dzieci uczą się współpracy i współdziałania w grupie, budując klimat zaufania, wzajemnej akceptacji i życzliwości.Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej z udziałem rodziców i opiekunów

Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny , ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.Cele szczegółowe programu


1. Wykształcenie umijętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, "wydobycie" dymu papierosowego.

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci:


Z założenia każdy program edukacyjny powinien być adresowany do struktury (Ja)i uwzględniać trzy aspekty Ja, ściśle ze sobą powiązane.

Ja i troska o mnie
- to, co jest bardzo ważne w tym aspekcie i na co zwracaliśmy szczególną uwagę to odpowiednie do poziomu i warunków rozwoju, wyjaśnienie określeń:

¶ co to znaczy odpowiedzialne podejmowanie decyzji

¶ jak podejmowane przeze mnie decyzje i działania wpływają na moje zdrowie

¶ palenie w mojej obecności i jak ono mnie wpływa

ja i relacje z innymi ludźmi:

¶ uświadominie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie

¶ przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań społecznych sprzyjających zdrowiu,

¶ wstęp do asertywności, obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem)bez narażania się na agresję innych, z respektowaniem innych osób włącznie.
Uwaga - uważamy, aby nie wzbudzić agresji dzieci wobec palących rodziców lub nie wprowadzać zaniepokojenia o ich zdrowie:

¶ nie straszymy,

¶ skupiamy sie na podstawie świadomego "Ja - inni ludzie"

Ja i środowisko- uświadomienie:

¶ iż w społeczności, w której żyjemy są różni ludzie, którzy robią różne rzeczy- niekoniecznie zdrowie zdrowe (palą papierosy),

¶ że nie należy wzbudzać agresji wobec nich,

¶ co dziecko może zrobić dla środowiska,

¶ czy to środowisko jest dla niego zdrowe,

¶ jak może to zmienić.

Sruktura programu

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

I. WYCIECZKA

II. CO I DLACZEGO DYMI?

III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?

V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe w Mełnie Rights Reserved.